• centrala@strefafinansow.pl
 • al. Jerozolimskie 99/18, 02-001 Warszawa

Przetwarzanie danych

 1. Przetwarzanie danych

Przetwarzanie danych

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie „RODO”).

Jest to dokument, który ma przede wszystkim pozwolić każdemu z nas w łatwy i przejrzysty sposób uzyskiwać informację o tym, kto i na jakiej podstawie przetwarza nasze dane osobowe, zarządzać dostępem do nich oraz wspierać nas w egzekwowaniu prawa do ich jak najlepszej ochrony.

Dlatego też chcieliśmy poinformować Państwa, w jakim celu i w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz jak można realizować przysługujące Państwu prawa. Nie zwiększamy zakresu naszych uprawnień, nie będziemy też wykorzystywać Państwa danych w innych celach niż wymienione poniżej.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Strefa Finansów Prestige Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-001, al. Jerozolimskie 99/18 zwana dalej Spółką.

Dane kontaktowe Administratora: al. Jerozolimskie 99/18, 02-001 Warszawa, centrala@strefafinansow.pl

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: iod@strefafinansow.pl

Państwa dane osobowe przetwarzamy:

a) w celu zapewnienia Państwu kompleksowej i zindywidualizowanej obsługi finansowej, realizowanej poprzez:

 • przeprowadzanie indywidualnej, pełnej, szczegółowej i wieloaspektowej analizy sytuacji finansowej, w szczególności analizy adekwatności i efektywności zawartych przez Państwa umów ubezpieczenia, kredytu, pożyczki oraz posiadanych produktów inwestycyjnych zawartej w dokumencie Projekt Finansowy
 • przedstawianie indywidualnej, dostosowanej do Państwa potrzeb i wymagań, oferty produktów finansowych (umów ubezpieczenia, kredytu, pożyczki, produktów inwestycyjnych)
 • kontaktowanie się przedstawicieli Spółki na podany numer telefonu lub adres poczty e-mail w celu prowadzenia telefonicznych kampanii weryfikacyjnych lub informacyjnych dotyczących umów finansowych zawartych za pośrednictwem Spółki (na podstawie Państwa zgody, czyli zgodnie z art. 6 ust 1 lit a. RODO);

b) w celach archiwizacyjnych i dowodowych będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, w szczególności w ramach postępowań reklamacyjnych, sądowych i administracyjnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

c) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

d) w przypadku pośredniczenia w zawarciu przez Państwa umów ubezpieczenia w celu przeprowadzenia badania Państwa potrzeb w zakresie ochrony lub gwarancji ubezpieczeniowej (na podstawie art. 6 ust. 1 lit c. RODO – wykonanie ciążącego na nas obowiązku prawnego;

e) w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego naszych usług będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (na podstawie  6 ust. 1 lit. f RODO – nasz prawnie uzasadniony interes);

f) celu administrowania Stroną Internetową przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • adres IP,
 • data i czas serwera,
 • informacje o przeglądarce internetowej,
 • adres internetowy, z którego użytkownik przeszedł na Stronę Internetową,
 • informacje o systemie operacyjnym

— dane te są zapisywane automatycznie w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu  ze Strony Internetowej należącej do Spółki. Administrowanie Stroną Internetową bez użycia serwera i bez tego automatycznego zapisu nie byłoby możliwe. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest administrowanie Stroną Internetową);

Podanie przez Państwa informacji objętych zgodą na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak zgody uniemożliwi nam prowadzenie Państwa obsługi finansowej.

Informujemy, że każdą ze zgód można wycofać w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość e-mail na adres iod@strefafinansow.pl lub na adres korespondencyjny, podając dane niezbędne do zidentyfikowania Państwa w naszym zbiorze danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Zgodnie z RODO, przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia analizy Państwa sytuacji finansowej i zaoferowania odpowiednich produktów, a w przypadku zawarcia przez Państwa za naszym pośrednictwem umowy finansowej przez czas jej obowiązywania, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z danej umowy.

Państwa dane osobowe będą przez nas udostępniane naszym współpracownikom i pracownikom w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji określonych powyżej celów przetwarzania, a także osobom zatrudnionym przez podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w zakresie obsługi teleinformatycznej, w zakresie niezbędnym do realizacji zawartej z nami umowy. Państwa dane mogą być również udostępniane podmiotom współpracującym z naszą spółką w zakresie ubezpieczeń majątkowych w zakresie niezbędnym do przygotowania oferty i wystawienia polisy.

Państwa dane przetwarzamy jako Administrator oraz jako podmiot przetwarzający dane osobowe w imieniu współpracujących z nami podmiotów, na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych w celu wykonywania czynności oferowania i zawierania umów w imieniu i na rzecz tych podmiotów. Robimy to przez czas trwania umów zawartych z tymi podmiotami.

Nie przekazujemy Państwa danych osobowych do do innych krajów.

Formularz ZGODY RODO

Warszawa, 2 września 2019 r.