• centrala@strefafinansow.pl
 • al. Jerozolimskie 99/18, 02-001 Warszawa

Reklamacje

 1. Reklamacje

Procedura składania i rozpatrywania reklamacji

Informujemy, że w zakresie niezwiązanym z ochroną ubezpieczeniową, istnieje możliwość złożenia reklamacji skargi do Strefa Finansów Prestige. Reklamacje niezwiązane z ochroną ubezpieczeniową są rozpatrywane przez Zarząd Strefy Finansów Prestige lub osoby upoważnione.

 

Definicje

Strefa Finansów Prestige – Strefa Finansów Prestige Sp. z o.o.. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jerozolimskich 99/18, 02-001 Warszawa.

Reklamacja – każde wystąpienie klienta kierowane do Strefy Finansów Prestige, odnoszące się do zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez Strefę Finansów Prestige.

Klient – każdy podmiot składający lub zamierzając złożyć reklamację, będący osobą fizyczną lub prawną, który korzysta lub korzystał z usług Strefy Finansów Prestige albo któremu zaproponowano korzystanie z usług Strefy Finansów Prestige.

Zasady składania Reklamacji

Możliwe są następujące formy składania Reklamacji:

 1. Reklamacja powinna zawierać następujące dane: imię nazwisko, data urodzenia, adres zameldowania.
 2. Reklamacja, która nie będzie zawierała danych umożliwiających identyfikację Klienta składającego Reklamacje pozostawiana będzie bez rozpatrzenia.
 3. Jeżeli Klient chce otrzymać odpowiedź na Reklamację drogą elektroniczną, powinien wskazać w tym celu adres e-mail i zawnioskować o przesłanie odpowiedzi na Reklamację na wskazany adres e-mail.
 4. Na prośbę Klienta Strefa Finansów Prestige potwierdza fakt złożenia Reklamacji w  uzgodnionej z nim formie.
 5. Klient może złożyć Reklamację przez pełnomocnika, który dysponuje pełnomocnictwem udzielonym w zwykłej formie

Zasady rozpatrywania Reklamacji

 1. Odpowiedzi na Reklamacje udzielane są w formie pisemne niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania Reklamacji.
 2. Informacja o rozpatrzeniu Reklamacji wraz z odpowiedzią na Reklamację dostarczana jest Klientowi pocztą na wskazany adres zamieszkania albo, na wniosek Klienta, na wskazany adres poczty elektronicznej.
 3. Klient jest informowany przed upływem 30 dniowego terminu o przyczynie wydłużenia terminu rozpatrzenia Reklamacji i przewidywanego terminu odpowiedzi, który nie może być w każdym przypadku dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania Reklamacji oraz o okolicznościach, które maja zostać ustalone w wydłużonym terminie
 4. W przypadku nieuwzględnienia postulatów Klienta zawartych w Reklamacji Klient ma możliwości wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.rf.gov.pl.

 

Warszawa, 1 października 2018